top of page

PREBIOTIC SOUP

Prebiotic soup, 2018, videosculpture with sound

glass, metal,40 x 30 x 80 cm

1x LED projectors 2 min. 05s in loop. 

Prebiotic soup

 

Thanks to their particular conditions, they probably enabled the development of the building blocks of life on our early planet. I also perceive our current interconnected world as an actively reacting concentrated infusion, in which the potential for further rapid development of a new floor of evolution lies. In the current period of exponential progress, disciplines are interconnected, discoveries are emerging, and further efficiency and ways to adapt quickly are coming despite all the problems. Machines replicate themselves, machine learning with the development of artificial intelligence algorithms, including, for example, genetic engineering, creates a new diversity of solutions. Perhaps this potential awaits only a new energy source so that an explosion of a unique, bizarre variety of life and technology, a kind of "second nature," can arise.

Prebiotická polévka

 

Prebiotické polévky pravděpodobně umožnily díky svým speciálním podmínkám rozvoj stavebních kamenů života na naší rané planetě. Náš současný propojený svět vnímám také jako aktivně reagující koncentrovaný nálev, ve kterém se ukrývá potenciál dalšího rychlého rozvoje nového patra evoluce. V současné době exponenciálního pokroku se propojují vědní obory, vznikají nové objevy a i přes všechny problémy přichází nová efektivita i způsoby, jak se rychle adaptovat. Stroje replikují sami sebe, strojové učení s rozvojem algoritmů umělé inteligence včetně například genetického inženýrství vytváří novou rozmanitost a diverzitu řešení. Tento potenciál čeká snad už jen na nový zdroj energie, aby mohla vzniknout exploze nové bizarní diverzity života a technologie, jakési “druhé přírody”.

I also drew inspiration from the book (" The Evolution by its Creator" by Miroslav Veverka), wherein one chapter, for example, describes the exciting behavior and organization of molecules. These were partly inspired by order of the crystal structure, as they existed for a long time in the so-called prebiotic soups in their immediate proximity.

 

Čerpal jsem také inspiraci z knížky ( "Evoluce svým vlastním tvůrcem" od Miroslava Veverky), kde v jedné kapitole například popisuje zajímavé chování a organizace molekul. Ty se částečně inspirovali uspořádaností struktury krystalů, jelikož dlouhou dobu existovali v takzvaných prebiotických polévkách v jejich přímé blízkosti. 

Inspiration:

http://www.iliteratura.cz/Clanek/31687/veverka-miroslav-evoluce-svym-vlastnim-tvurcem

 

Foton (movie)

https://www.imdb.com/title/tt4119208/

 

 

solo exhibitions

2018

Parallel Layers, Waldburger Wouters gallery, Brussels, Belgium

Group exhibitions 

2022

the ZKM, Beauty of Early Life, Karlsruhe, Germany 

bottom of page