top of page

MILESTONE I

Milestone I, 2012, videosculpture with sound

plexiglass, natural stones, wood, various seeds, metal

120 x 120 x 100 cm, 1 min. loop

photo: artist's archive.

Milestone I

This installation is broadly concerned with the meaning of the concept “milestone”. It raises the question whether setting precise milestones for the functioning and rules of society is meaningful, making a comparison with the logic and relations of nature. In exploring this theme, it also draws on fuzzy logic (precise theory of imprecise transitions).

 

Our ideal milestone is commonly understood to be synonymous with a precise boundary used as a simple starting point for determining additional rules. We thus define approximate, yet strict milestones which results in a system constructed within rigid boundaries that does not function naturally and correctly. Whenever we try to delimit clear, fixed rules, a problem appears sooner or later and the boundary has to be shifted crudely in response. Nature functions more effectively, however, since it takes into account aspects and circumstances which we do not see, or do not have the capacity to detect at the right moment.

 

The suspended installation Milestone is a general representation of a personal attitude to unnaturally established boundaries. Or, to be more precise, it places in sharp focus the details of a would-be “fixed” milestone, which must systemically be viewed as a constant and chosen point of truth. This point is deliberately expressed as a chaotic explosion in extreme slow motion. The commonly perceived temporal level of exploding physical material is here frozen in time, leading to the appearance of unknown oscillating facets of frequencies on the surface, which at first glance remain concealed from us. This also means that in general we cannot depend on them in determining the true state of things.

 

The shape of the video-sculpture is also reminiscent of subatomic particles exploding after a collision in an accelerator, or of their behaviour on the margins of a black hole in the so-called “event horizon”, which conceals a logic that is hard for us to comprehend. Theoretically, nature in this situation arrests even the most rapid events affecting the body undergoing absorption with respect to the outside observer, and this probably includes the oscillation of elementary particles. Other interesting sub-frequencies thus appear to which we are normally blind.

 

For the time being, these hidden details thus become merely an inspiration for evaluating where the precise, yet still fuzzy - in the ideal case “flexibly suspended” - position of the milestone lies. Such nuances also determine the detailed functioning of nature, of which our understanding is still limited. However, we need to build on them more often. “The truth” is determined by an enormous multitude of circumstances and comes in many versions, and unless we perceive them in all of their temporal, as well as subliminal, aspects and contexts, we cannot call them the truth.

Milestone I

Instalace se obecně zaměřuje na význam pojmu "mezník". Naráží na smysl určování přesných mezníků ve fungování a pravidlech společnosti a porovnává jej s logikou a zákonitostmi přírody. Téma čerpá i z Fuzzy logiky (přesná teorie neostrých přechodů).

 

Náš ideální mezník je běžně chápán jako synonymum pro přesnou hranici, ze které jednoduše vycházíme k dalším možným pravidlům. Určujeme tedy přibližné, avšak striktní mezníky a díky tomu i systém, který je postavený na pevných hranicích, nefunguje přirozeně správně. Všude, kde se snažíme určit jasná pevná pravidla, se dříve nebo později objeví problém a hranice se opět musí někam křečovitě posunout. V přírodě to však funguje dokonaleji, jelikož bere v potaz všechny aspekty a okolnosti, které my nevidíme nebo nemáme kapacity je v pravou chvíli vysledovat.

 

Zavěšená  instalace Milestone obecně demonstruje osobní postoj k nepřirozeně stanoveným hranicím. Lépe řečeno je to zaostření do detailu takového rádoby "pevného" mezníku, který musí být systémově brán jako stálý vyvolený bod pravdy. V objektu je tento bod záměrně vyjádřen chaotickou explozí, která je zároveň velice zpomalená. Zde je běžně vnímaná časová rovina fyzického explodujícího materiálu zamrzlá v čase, zatímco na povrchu se objevují další kmitající neznámé tváře frekvencí, které jsou pro nás na první pohled skryté. Nemůžeme s nimi tedy při běžném pohledu ani počítat v určování pravého stavu věcí.

 

Tvar video objektu může připomínat i subatomární částice ve fázi exploze po srážce v urychlovači nebo i jejich chování na okraji černé díry v takzvaném "horizontu události", kde je pro nás skryta těžko pochopitelná logika. Při této situaci příroda vůči vnějšímu pozorovateli zastaví u pohlcovaného tělesa teoreticky i tu nejrychlejší rovinu událostí a to například zřejmě i kmit elementárních částic. Objevují se tak další zajímavé pod-frekvence, ke kterým jsme normálně slepí.

 

Tyto skryté detaily se tedy stávají zatím jen inspirací v posuzování toho, kde je pro nás ta přesná, stále jen neostrá, ale v ideálním případě "flexibilně plovoucí" pozice mezníku. Na takových nuancích totiž také stojí detailní fungování přírody, kterou zatím moc nechápeme, ale potřebujeme na nich začít více stavět. "Pravda" má ohromné množství okolností a verzí, které když nevidíme ve všech časových i jiných podprahových aspektech a kontextech, nemůžeme ji nazývat pravdou.

solo exhibitions

2012
Landscape, solo show, Arthobler gallery, Zurich, Switzerland (Landscape, Milestone I, Meadow, PRSK)

bottom of page