top of page

LANDSCAPE

Landscape, 2012, videosculpture with sound plexiglass, wood, 250 x 400 x 100 cm

3 independent loops, each ca 3:17 min.

photo: Martin Polák /  artist's archive.

Landscape

Wooden towers of irregular construction represent inhabited bridge supports or communities disassociated from the unassailable and unrivalled universal mainstream highway. Their structure and projecting arms, reminiscent of mechanical cranes or upright fishing rods, provide a form of notional alternative, a different way of crossing sections of the highway than the one we would normally consider a comfortable choice. The orthogonal architecture of the bridges and beams also encourages looking at the environment from a different vantage point, thus engendering an attempt to decode the accelerated present, which for some people has already become humdrum. The need to depict objects from several angles was also a feature of cubist painting and sculpture. Here, however, normal reality filmed from one moving viewpoint serves as the starting material for further cubistic development of video. In this system, sequences from familiar environments are displayed rhythmically and in short temporal sequences and although they are still shown as a complex flow of ciphers, the wide-angle shots provide the possibility of a limited view of the past and the future. The motion of the animation structure drives the contents of videos much like the familiar domino effect, which governs the way that some multilateral, interconnected impulses propagate in nature. Thus for a moment here our reality becomes a transparent flowing river. Viewed from a distance, it simply offers the viewer the chance to rest or undergo a remedial alteration of state of mind. In this way it also tries to rise above those things that engulf us and could prove catastrophic for humanity.

For me, the artwork as a whole embodies a desire for more complex understanding, as well as the faith that some kind of inner transformation, reorganisation or redefinition of the current socio-economic system is still possible. The aspiration for a change of outdated ways of thinking and an interest in a new view of the world can be the driving force for reaching another important level of existence and a more intelligent stage of evolution. Above all, we must all start with ourselves, however.

The Landscape video-object may also be viewed as an emotion, a notion or sentiment arising from the current state of our unstable community. It connects to the older conceptual context of forest architecture and the already executed project Treehouse, which is my own personal symbol of detachment, as well as a certain form of “freedom”.

Landscape

Nepravidelně rostlé dřevěné věže představují obydlené mostní nosníky neboli komunity vymezující se mimo neohroženou bezkonkurenční dálnici hlavního všeho-proudu. Jejich ramena a konstrukce podobná jeřábům nebo nahozeným rybářským prutům pomyslně nabízejí jakousi alternativu, jak přejít určitý úsek i jiným způsobem, než jaký bychom obvykle pohodlně zvolili. Pravoúhlá architektura můstků a stožárů také nabádá pohlédnout na věci i z jiného zorného pole a pokusit se trochu rozkódovat současnou, pro někoho již zevšednělou řítící se dobu. Potřeba zobrazit věci z více úhlů najednou byla znatelná i v kubistických obrazech a sochách. Zde však běžná  realita nafilmovaná z jednoho jedoucího pohledu slouží jako zdroj pro kubizující rozpracování videa. Záběry známého prostředí se v tomto systému projevují rytmicky i v krátkém časovém rozkladu a jsou ukázány sice stále jako složitá tekoucí šifra, avšak s možností  malého náhledu do minulosti a budoucnosti v širokoúhlém záběru. Pohyblivá struktura animace žene obsahy videí podobně známým dominovým principem, jako se šíří i některé mnohostranně provázané impulzy v přírodě. Naše realita se zde tak na chvíli stává průhlednou proudící řekou. Nabízí mi při pohledu z dálky jednoduše odpočinek nebo  léčivou změnu mysli. A snaží se tak vymezit nad to, čeho jsme stále více přeplněni a co může být pro lidstvo i osudné. 

Z celku pro mě osobně plyne přání komplexnějšího porozumění, ale zároveň víru v to, že je stále možná jakási vnitřní transformace, reorganizace nebo redefinice současného společensko-ekonomického systému. Touha po změně starého smýšlení a zájem o nový pohled na svět může být hnací motor pro dosažení další důležité úrovně života a inteligentnějšího stádia evoluce. Začít musíme však každý nejprve hlavně u sebe.

 

Video objekt Landscape může být chápan i jako vlastní emoce, představa nebo pocit z aktuálního stavu našeho nestabilního společenství. Navazuje i na starší myšlenkový kontext lesních architektur a také již zrealizovaného Treehousu, což je můj osobní symbol nadhledu a určité "svobody."

solo exhibitions

2016

State of Flux, curated by Ronja Friedrichs, Lehmbruck museum, Duisburg, Germany, (Landscape, Natural Selection I, Ayahuasca)
Natural Selection, Waldburger Wouters, Brussels, Belgium, (Landscape, Natural Selection I,II)

 

2015

Landscape, Fraunhofer-Haus, Munich, Germany (Landscape)

 

2013
Landscape, Arthobler gallery, Zurich, Swizz, (Landscape, Milestone, Meadow, PRSK)

 

2012
Landscape, huntkastner gallery, Prague, CZ (Landscape, prints)
 

group exhibitions


2014
Dorothea Von Stetten award, Kunstmuseum Bonn, Germany, (Landscape, Milestone, Magnetic stone, Meadow, Fossil)

 

2013

À la recherche de la bohème perdue, curated by Divo institute and CAN, CAN (The Art Center Neuchatel), Switzerland;

NTK gallery (National Library of Technology), Prague, CZ, (Landscape, Milestone II)

 

2012

Hamburg Art week, Hamburg, DE, (Trip, Magnetic Stone, Landscape)

art fairs

2012
SOLO Project art fair, Basel, Switzerland, (Landscape)

LANDSCAPE

LANDSCAPE

Play Video
bottom of page