top of page

CULTURES AND ANOMALIES

Cultures and Anomalies, 2010, videosculpture with sound 

plexi glass, 700 x 300 x 100 cm

3 min. loop, photo: artist's archive.

 

Commision for Czech Pavilion at EXPO Shanghai, China.

 

Cultures and Anomalies

A world of many cultures appearing from afar more like micro-organic cultures. A semi-transparent structure derived from plant cell casings is filled with the rhythm and natural bustle of everyday life and cultural traditions. The natural sky in the upper part connects to the neutral middle area of the whole all the way to the root part of the controlling system.

An anomaly of unknown origin disrupts a relatively stable structure, just as it unexpectedly happens in all systems. The origin or diagnosis of this problem becomes, even in a relatively artificially created world, all the more complicated and can be guessed. An example can also be the financial crisis which, in this phase of evolution, appears more like a natural catastrophe, whose inevitability we can again only suspect, but it is not in our power to effectively intervene against the inaccessible whole from which it comes.

Cultures and Anomalies

Svět mnoha kultur jevící se z dálky spíše jako mikroorganické kultury.  Poloprůhlednou strukturu vycházející z obalů rostlinných buněk vyplňuje rytmus a přirozené hemžení z běžného života i kulturních tradic. Přírodní nebesa v horní části navazuje na neutrální prostřední oblast většinového celku až po kořenovou část řídícího systému.

Relativně stabilní strukturu občas naruší anomálie neznámého původu podobně jako se to nečekaně stává ve všech systémech. Původ nebo diagnoza problému se i v relativně uměle vytvořeném světě stává čím dál složitější a dá se spíše hádat. Příkladem může být i finanční krize, která se v této fázi evoluce jeví spíše jako přírodní katastrofa, jejíž nevyhnutelnost opět jen tušíme, ale není v naší moci efektivně  zasáhnout proti nepřístupnému celku z kterého pochází.

2010

Fruits of Civilization, curated by Lenka Lindauerová, EXPO 2010, Czech Pavilion, Shanghai, China

(Metropolia, Cultures and Anomalies, Auras of Communities)

bottom of page