top of page

AURAS OF COMMUNITIES

2009, videosculpture with sound

plexiglass, various plastic toys, 350 x 200 x 80 cm

10 min. loop

photo: artist’s archive.

Auras of Communities

The seemingly solitary islands of civilization are closely linked and communicate with each other. Many things carry around them a charged energy full of enigmatic emotions and other information that is not visible by the mere eye. These can even be auras whose existence is proven and even measurable particularly around living creatures.

The dynamic, albeit immobile assemblage of toys on the surface of the objects stylizes contemporary society.  They create clusters similar to planets, cities or a segment of a closely bound atomic structure.  On the whole they show principles or relations that are not apparent around us at first glance, but we know or feel that they have an important function. An example is the question of the presence of a major black whole in space or, for instance, the “unexplored” storage of information in the DNA code which apparently does not have a function. Nevertheless, the strength of a person’s thoughts plays an enormous role in the resulting intricate whole of natural relations. Sent thoughts, emotions and other energy mingle in society, react in this collective consciousness and then return like a boomerang.

Sign language symbolism is intentionally used in the installation for subliminal communication. It has a delayed dispersal as in nature. Each diffusing wave represents a single word that is related to the given theme.

 

 

Auras of Communities

Zdánlivě osamocené ostrovy civilizace jsou úzce provázány a komunikují mezi sebou. Mnoho věcí  nese kolem sebe nabité náboje plné záhadných emocí a jiných informací, které nejsou viditelné pouhým okem. Mohou to být i aury, jejichž existence je i prokázána a dokonce i měřitelná hlavně kolem živých bytostí.

Dynamické avšak nehybné asambláže z hraček na povrchu objektů stylizují  současnou společnost. Tvoří shluky podobné planetám, městům nebo výsek úzce provázané atomární struktury. Vcelku ukazují principy nebo vztahy, které okolo nás nejsou na první pohled patrné, ale víme nebo cítíme, že mají důležitou funkci. Příkladem je třeba otázka  přítomnosti většinové černé hmoty ve vesmíru nebo například „neprobádaný“ sklad informací v DNA kodu, jež zdánlivě nemá funkci. Avšak síla myšlenky člověka hraje také obrovskou roli ve výsledném spletitém celku přírodních vztahů. Vysílané myšlenky, emoce a jiné energie se ve společenství mísí, reagují  v tomto kolektivním vědomí a následně se bumerangově vrací .

Pro podprahovou komunikaci  je v instalaci záměrně  použita symbolika znakové řeči. Šíří se ze zpožděním jako v přírodě. Každá putující vlna představuje jedno slovo, které se váže k danému tématu.

 

 

 

 

solo exhibitions

 

2012 – 2013

long term instalation, ROXY/NoD, Prague, CZ (Auras of Communities)

 

2009
Processes, Trafo gallery, Prague, CZ (Active Sediment, Processes, Auras of Communities)

 

group exhibitions

 

2015

Orient Express – 6th Moscow Biennale, Center MARS, Moscow, Russia (Metropolia, Spirit of The Place, Auras of Communities)

 

 

art fairs

 

2011
Just Mad art fair, Madrid, Spain (Magnetic Stone, Auras of Communities)

bottom of page