top of page

AURAS OF COMMUNICATION

2010, videosculpture with sound 

plexiglass, various plastic toys

350 x 350 x 150 cm, 10 min. loop

photo: artist's archive.

Commission for Czech pavilion, EXPO 2010, Shanghai, China.

Auras of Communication

The seemingly solitary islands of civilization are closely linked and communicate with each other. Many things carry around them a charged energy full of enigmatic emotions and other information that is not visible by the mere eye. These can even be auras whose existence is proven and even measurable particularly around living creatures.

The dynamic, albeit immobile assemblage of toys on the surface of the objects stylizes contemporary society.  They create clusters similar to planets, cities or a segment of a closely bound atomic structure.  On the whole they show principles or relations that are not apparent around us at first glance, but we know or feel that they have an important function. An example is the question of the presence of a major black whole in space or, for instance, the “unexplored” storage of information in the DNA code which apparently does not have a function. Nevertheless, the strength of a person’s thoughts plays an enormous role in the resulting intricate whole of natural relations. Sent thoughts, emotions and other energy mingle in society, react in this collective consciousness and then return like a boomerang.

Sign language symbolism is intentionally used in the installation for subliminal communication. It has a delayed dispersal as in nature. Each diffusing wave represents a single word that is related to the given theme.

 

Auras of Communication

Zdánlivě osamocené ostrovy civilizace jsou úzce provázány a komunikují mezi sebou. Mnoho věcí  nese kolem sebe nabité náboje plné záhadných emocí a jiných informací, které nejsou viditelné pouhým okem. Mohou to být i aury, jejichž existence je i prokázána a dokonce i měřitelná hlavně kolem živých bytostí.

Dynamické avšak nehybné asambláže z hraček na povrchu objektů stylizují  současnou společnost. Tvoří shluky podobné planetám, městům nebo výsek úzce provázané atomární struktury. Vcelku ukazují principy nebo vztahy, které okolo nás nejsou na první pohled patrné, ale víme nebo cítíme, že mají důležitou funkci. Příkladem je třeba otázka  přítomnosti většinové černé hmoty ve vesmíru nebo například „neprobádaný“ sklad informací v DNA kodu, jež zdánlivě nemá funkci. Avšak síla myšlenky člověka hraje také obrovskou roli ve výsledném spletitém celku přírodních vztahů. Vysílané myšlenky, emoce a jiné energie se ve společenství mísí, reagují  v tomto kolektivním vědomí a následně se bumerangově vrací .

Pro podprahovou komunikaci  je v instalaci záměrně  použita symbolika znakové řeči. Šíří se ze zpožděním jako v přírodě. Každá putující vlna představuje jedno slovo, které se váže k danému tématu.

 

exhibitions

 

2010

Fruits of Civilization, curated by Lenka Lindauerová, EXPO 2010, Czech Pavilion, Shanghai, China

(Auras of Communication, Metropolia, Cultures and Anomalies)

bottom of page